Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím ILoveMobil (dále jen „prodávající“) v oblasti prodeje doplňků pro mobilní telefony, tablety a notebooky.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávajícím se rozumí

ILoveMobil (Lufibex s. r. o., se sídem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 03022111, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C).

Kupujícím se rozumí

a) spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

b) podnikatel – osoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě platného právního řádu v ČR.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedené na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitel, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Pokud je uzavřena individuální smlouva s kupujícím, je nadřazena těmto obchodním podmínkám, resp., pokud je ujednání v individuální smlouvě odchylné od podmínek stanovených těmito VOP, použije se ujednání z individuální smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva (dále jen smlouva) je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího – odesláním potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen přijetí kupní smlouvy (objednávky) potvrdit, nejčastěji odesláním potvrzení elektronickou poštou bezprostředně po přijetí objednávky do systému prodávajícího.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ilovemobil.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před převzetím plnění z kupní smlouvy. Prodávající požaduje zaplacení zálohy nebo obdobné platby pouze v případě specifických požadavků zákazníka a o této skutečnosti bude zákazník vždy dopředu upozorněn.

Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.

Kupující má vždy možnost obrátit se telefonicky, písemně či jinak na prodávajícího se svou stížností, a pokud nebude stížnost kupujícího vyřízena kladně, má právo obrátit na příslušný státní orgán dohledu či státního dozoru.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.ilovemobil.cz jsou možné po 24 h každý den v týdnu. Prodejní sklad má otevírací dobu od pondělí do pátku v době 9:00 – 15:00 hodin.

IV. Ceny

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží (viz „Základní informace“).

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo o zboží, které není na skladě, má prodávající právo kupujícímu předem potvrdit telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a ta není realizována.

Objednávat je možné realizovat následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.ilovemobil.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese eshop@gtmobil.cz
 • telefonicky na zákaznické lince 774 467 667
 • osobně na pobočkách ILoveMobil

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO, je-li nákup realizován na podnikatele/obchodní společnost; DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • telefonní číslo sloužící zejména pro případný kontakt přepravních společností za účelem doručení zboží kupujícímu
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob platby a dopravy
 • dodací adresu, liší-li se od fakturační adresy kupujícího

Při realizaci nákupu přes e-shop je kupující nabádán k vyplnění všech potřebných údajů.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že kupující chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatelem poštovních služeb. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.

Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se kupující rozhodne zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. V případě, že bude zboží spotřebitelem poškozeno, má prodávající právo upravit výslednou vratnou platbu pro kupujícího v závislosti na výsledném poškození dané věci. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu telefonicky či elektronickou poštou. Prodávající odešle informaci o vratné částce kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. Vrácení zboží zajišťuje kupující jeho odesláním na kontaktní adresu prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

VII. Platební podmínky

Platbu je možné provést těmito způsoby:

 • bankovním převodem
 • dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál při osobním odběru

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou v rámci České republiky

Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou DPD Private, České pošty nebo prostřednictvím služby Uloženka.cz dle jeho výběru. Přepravce běžně dodává zásilky do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@gtmobil.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Osobní odběr

Kupující si zboží může vyzvednout osobně. V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo e-mail, dříve není možné zboží vyzvednout.

IX. Odpovědnost z vadného plnění a záruka za jakost

Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (viz https://www.ilovemobil.cz/reklamacni-rad/) a platnými právními předpisy České republiky.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přílohu Všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je mimo jiné příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 21. 11. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.