Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 11. 11. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.ilovemobil.cz a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti ILoveMobil.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím, kterým je ILoveMobil. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik převzetí zboží od dopravce nebo převzetí zboží od prodávajícího v prodejním skladu ILoveMobil.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství …).

II. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění:

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Výše uvedené oprávnění kupujícího se nepoužije:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednán;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí spotřebitelem;
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li zboží vadu a je-li tato vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li zboží z důvodu této vady řádně užívat, může kupující buď od kupní smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

Zboží je vadné, není-li prodávajícím odevzdáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.

Nemá-li zboží vlastnosti, jak je uvedeno výše (zejména zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží neodpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů) může spotřebitel požádat i o dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součástí zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,
 • odstoupit od smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo v případě nepodstatného porušení smlouvy na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodaní nového zboží prodávajícím kupujícímu, vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Záruka za jakost:

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží.

V případě, že prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, je délka záruční doby vyznačena u předmětného produktu na internetových stránkách www.ilovemobil.cz.

Záruční doba běží od odevzdání zboží spotřebiteli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od doručení zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud prodávající objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

III. Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost (společně jako „reklamace“)

Odpovědnost za vady a záruka za jakost se (společně s omezením uvedeným v článku II Reklamačního řádu) dále nevztahují na poškození vzniklá těmito způsoby:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost se nevztahují na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného příslušenství, nesprávných nástrojů, užitím nesprávných pracovních postupů apod. Prodávající neručí za případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se odpovědnost za vady a záruka za jakost nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti u elektrických spotřebičů.

Kupující doloží své nároky z titulu odpovědnosti za vady či nároky z titulu záruky za jakost předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Místem pro uplatnění reklamace je Collinova 421, 500 03 Hradec Králové 3. Doporučujeme kupujícímu vadné zboží na reklamaci vždy zaslat přepravní službou na adresu prodávajícího nebo jej osobně doručit. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové 3, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zásilky překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

IV. Způsob vyřízení reklamace

V případě podstatného či nepodstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího může kupující u prodávajícího uplatnit svá práva z titulu odpovědnosti za vady či z titulu poskytnuté záruky za jakost, a to v souladu s ustanovením článku II Reklamačního řádu.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V případě nevyzvednutí/nepřevzetí od dopravce reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

V. Bezplatný servis

Na produkty prodávané s delší zárukou za jakost než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.